Константин Преславски е сред най-значимите фигури на българската духовна култура през IX-X в., преводач и автор на творби от различни жанрове на старобългарската литература. Неговият проповеднически сборник Учително евангелие се състои от слова за неделните дни през годината от Великден до Цветница. Повечето от тях са преводни текстове, атрибуирани на различни църковни отци, но техните встъпления и заключения, цялата 42 беседа и Прологът са оригинално дело на Константин Преславски. Паметникът е запазен в четири пълни преписа – Синодален, Виенски, Гилфердингов и Хилендарски. Известни са и още няколко преписа на отделни слова. В целия си обем корпусът бе издаден през 2012 г. от Мария Тихова „Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски“ като том 58 от поредицата Monumenta linguae slavicae dialecti veteris.

05.12.2023 г., 17:00 ч.
Лора Тасева ще изнесе лекция на тема „Преводачът като творец на езика: поглед към Учителното евангелие на Константин Преславски“ на Хумболтовите лекции, посветени на 70-годипнината на Фондация Alexander von Humboldt.