Д-р Иван П. Петров

Д-р Иван П. Петров е класически филолог и славист с интереси към компартивистичните и диахронни езиковедски изследвания. Бивш пост-докторант във Виенския университет, а в момента – стипендиант на фондация Александър фон Хумболт в Института по славистика към университета в гр. Гисен, Германия. Научните му занимания обхващат ситуирането на праславянските морфологични явления в контекста на индоевропейското езиково семейство, рецепцията на ранните патристични текстове в старобългарска среда и техните старобългарски и новобългарски преводи. Специализирал е в редица чуждестранни научни институции, сред които Ягелонския университет, Виенския университет, университета в Поатие. Работил е като редактор на гръцките текстове в редица издания на средновековни текстове и техните словници, напр. Словото за Въведение Богородично от Теофилакт Охридски, Драготиния миней, словесната традиция за св. Йоан Владимир, химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи и др.

Публикации