Проф. д-р Лора Тасева

Проф. д-р Лора Тасева, ръководителят на проекта, е учен старобългарист с международна известност, работи в Института за балканистика с Център по тракология при БАН. Автор е повече от 130 научни публикации, в т.ч. две монографии и три научни издания (в съавторство) на средновековни книжовни паметници. Преобладаващата част от публикациите ѝ тематизират рецепцията на византийската литература в региона на Slavia orthodoxa от IX до XV в., а главният акцент пада върху развоя на преводаческите принципи и техники през Средновековието. Специално място в нейните изследвания заемат въпроси на старобългарската лексикология и текстовообвързаната двуезична лексикография. Член е на Комисията за старославянски речник към Международния комитет на славистите от 2018 г.

Публикации