Доц. д-р Петра Станковска

е възпитаник на Пражката палеославистична школа и международно признат палеославист. Понастоящем преподава в Люблянския университет. Автор е на над 80 публикации в областта на хърватската и българската глаголическа книжнина (кирило-методиевски традиции и латински влияния, връзки със старобългарските писмени паметници). Съавтор е на изданието на новооткритите части на Синайския псалтир, а също така и на „Споредбен индекс кон речниците обработувани во рамките на Комисиjата за црковнословенски речници при МКС. Т. I-II.“ (2015, 2018) и в подготовката на втория том на “Řecko-staroslověnský index“ (под печат) към „Slovník jazyka staroslvěnského“. Научен секретар е на Комисията за старославянски речници към Международния комитет на славистите.

Публикации