05.06.2024
The Patristic Exegetical Foundations of the Orthodox Homiletic Tradition: The Učitelno evangelie (Didactic Gospel) by Constantine of Preslav – презентация на Г. Митов

International Workshop
on Orthodox Theology
Ad Fontes – Back to the Roots? University of Eastern Finland
June 5–6, 2024

23.05.2024
ЖИВОТЪ, ЖИТИѤ и ЖИЗНЬ в Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Л. Тасева

 Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia
Jazykové a kultúrne kontexty kresťanskej tradície: slovensko-slovanské a slovensko-európske vzťahy a paralely
Bratislava 23–24.05.2024

14.05.2024
Уводите и заключенията в Учителното евангелие на Константин Преславски: източници и вдъхновения – лекция на Д. Котова

Лекционен цикъл
„Всеки втори вторник
ИБЦТ-БАН, София

11.05.2024
Once again towards the mental and cognitive terms in Old Church Slavonic: the Greek ἔννοια in Constantine of Preslav’s Didactic Gospel and beyond – презентация на И. П. Петров
10.05.2024
Text-Critical Notes to Constantine of Preslav’s Didactic Gospel – презентация на Е. Дикова

Colloquia Ceranea VI,

University of Łódź and Online,

9-11.05.2024

25-26.01.2024
Катената към Лука CPG C 130, схолии на Север Антиохийски и 35-то слово от Учителното евангелие на Константин Преславски: славянски превод и интерпретация – презентация на Д. Котова
оудобь есть вѣдѣти: Rendering the Greek Optative in Constantine of Preslav’s Didactic Gospel – презентация на И. П. Петров
Вариативност и терминологизация при преводните съответствия в Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Л. Тасева

Международна научна конференция „Обмен и приспособяване: езици и култури в диалог (Балканите от Късната Античност до Ранната Модерност)“ 
София, 24-26.01.2024

20.12.2023
Проект для словоуказателей к Учительному Евангелию Константина Преславского: лексикографические проблемы – презентация на Л. Тасева

 Всероссийская научная конференция с международным участием „Московская Библия и развитие библейской традиции у славян
Москва, 20-21.12.2023

05.12.2023
Преводачът като творец на езика: поглед към Учителното евангелие на Константин Преславски – лекция на Л. Тасева

24.11.2023
Речниците към Учителното евангелие на Константин Преславски: лексикографски предизвикателства и технологични решения – презентация на Л. Тасева

Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски
паметници
24.11.2023 г., София

26.10.2023
Facetten der Tugend: Die Übersetzungsentsprechungen für gr. ἀρετή im Lehrevangelium Konstantins von Preslav [‘Лица на добродетелта: преводни съответствия за гр. ἀρετή в Учителното евангелие на Константин Преславски’] – презентация на Л. Тасева
Predigt 43 des Učitelʼnoe evangelie Kostantins von Preslav: zwischen Übersetzung und Eigenkreation [‘Слово 43 от Учителното евангелие на Константин Преславски: между превeдено и сътворено’] – презентация на Д. Котова

15. Tagung „Altslavistik“

26.-27. Oktober 2023, Gießen

28.09.2023
Das Lehrevangelium Konstantins von Preslav: zwischen der ‘klassischen’ Altphilologie und der digitalen Humanitaristik (Projektsvorstellung) [‘Учителното евангелие на Константин Преславски: между ‘класическата’ филология и дигиталната хуманитаристика’] – онлайн презентация на Иван П. Петров

Jungslavist*innen treffen
Justus-Liebig-Universität Gießen
27.-29. September 2023

29.08.2023
Практически уърскшоп „Византийскиге новозаветни катени“ (върху материал от Учителното евангелие на Константин Преславски) – презентация на Иван П. Петров

Schola Æstiva linguarum antiquarum Pautaliae habita MMXXIII
22-30.08 2023, Кюстендил

22.05.23
Паралелни откъси в Учителното евангелие на Константин Преславски: един щрих към преводаческия процес – презентация на Л. Тасева
Между изворов текст и слушателска аудитория: преводачески решения на Константин Преславски в Учителното евангелие – презентация на Д. Котова
Платонски словеса в Учителното евангелие – презентация на Е. Дикова
Някои проблеми при лематизацията на наречия при изготвянето на електронни средновековни гръцко-славянски индекси – презентация на И. П. Петров

Международна научна конференция на тема: „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“
22-24.05.2023, София

12.05.2023
Представяне на проекта „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“

XIII Софийски фестивал на науката 
11-14 май, София

24-27.04.2023
Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX-XIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси

Международна научна конференция
София

08.12.2022
Greek New Testament Catenae and Their Transformation into Homiletic Texts: The Case of The Uchitel’noe Evangelie (‘Didactic/ Homiletic Gospel’) Of Constantine Of Preslav – презентация на Г. Митов

Research Seminar Byzantijnse Literatuur
KU Leuven, Faculty of Arts, LETT 03.15
8 December 2022

30.11.2022
Griechisch-slavische Übersetzungen als Kulturtransfer: das Lehrevangelium von Konstantin von Preslav [‘Гръцко-славянските преводи като културен трансфер: Учителното евангелие на Константин Преславски’] – презентация на Л. Тасева

Humboldt-Kolleg „Deutschland – Schwarzmeerraum – Südkaukasien. Geschichte und Gegenwart der gegenseitigen Wahrnehmung
Tbilissi, 30.11.-3.12.2022

17.11.2022
Славянските съответствия на гръцките думи с начална α- в Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Л. Тасева
За гръцките извори на Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Д. Котова

ХХVI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на акад. Петър Динеков

Институт за литература, София

17–18 ноември 2022 г.

16.11.2022
Полезность лексикографической обработки Учительного евангелия Константина Преславского – презентация на Петра Станковска

Болгаристика. Славистика. Сравнительно-историческое языкознание: памяти Г.К. Венедиктова
Международная научная конференция
15-16 ноября 2022 г., Москва, Россия

10.11.2022
Die Übersetzung einiger soziokultureller Begriffe im Lehrevangelium Konstantins von Preslav [‘Преводни съответствия на някои социокултурни понятия в Учителното евангелие на Константин Преславски’] – презентация на Л. Тасева

Neighbouring ideas: The Byzantine–Slavonic Intellectual Contacts Department of Byzantine Studies, University of Vienna,
9 – 11 November 2022

20.09.2022
Bilingual Word Indices to the 9th-Century Didactic Gospel [‘Двуезични речници индекси към Учителното евангелие от IX век’] – презентация на Мартин Русков и Л. Тасева

DIPRAL 2022: 1st International Workshop on Digital Platforms and Resources for Access to Literary Heritage: a joint event of the 26th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2022)

20 September 2022, Padua, Italy

23.08.2022
Über die byzantinischen Quellen der altbulgarischen Übersetzung des Lehrevangeliums von Konstantin von Preslaw [‘За византийските извори на старобългарския превод на Учителното евангелие на Константин Преславски’] – презентация на Д. Котова

XXIV Международен

конгрес по византинистика

Византия – мост между светове Венеция и Падуа, 22-27.08.2022

15.07.2022
Der Beitrag Konstantins von Preslav zu den griechisch-slavischen Übersetzungskorrelaten [‘Приносът на Константин Преславски в гръцко-славянските преводни корелати’] – презентация на Л. Тасева
Die 42. Predigt des Učitel’noe evangelie Konstantins von Preslav: Originalität und Übersetzung [‘Слово 42 от Учителното евангелие на Константин Преславски: Оригинал и превод’] – презентация на Д. Котова

Das kirchenslavische Schrifttum als Kulturerbe: Texte und Textwelten, Rezeptionswege, Digitale Erfassung, Heidelberg, 15-16.07.2022

02.07.2022
Zwei Kulturen, zwei Sprachen, zwei Aufgaben: Konstantin von Preslav – Übersetzer und Prediger [‘Две култури, два езика, две задачи: Константин Преславски като преводач и проповедник’] – презентация на Д. Котова
Künstliche Intelligenz und Philologie: Handschriftenerkennung in der Paläoslavistik [‘Изкуствен интелект и филология: разпознаване на ръкописни текстове в палеославистиката’] – резюме към презентацията на А. Рабус

28.06.2022
Introduction to Computer-Supported Handwritten Text Recognition – А. Рабус (плакат)

Лекция в рамките на серията „Всеки втори вторник“ на Института за балканистика с Център по тракология – БАН

11.06.2022
In the Language Laboratory of a Medieval Translator – презентация на Л. Тасева

Humboldt Kolleg „How to Change the World via Science“
German-Jordanian University
Madaba, Jordan 09–11.06, 2022

16.05.2022
Отново за ритъма на Азбучната молитва – презентация на Е. Дикова

Кирило-Методиевски четения на Катедра „Кирилометодиевистика“, Софийски университет, София, 1617.05.2022

04.04.2022
Словоуказателите към Учителното евангелие на Константин Преславски: изворова база, структура и методика на изработването им – презентация на Л. Тасева
Свободният превод като лексикографски проблем (по материали от Учителното евангелие) – презентация на Д. Котова
Лексикография и суплетивизъм: избрани проблеми въз основа на инексите към Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на И. П. Петров
Фразови единства в двуезични речници-индекси – презентация на Е. Дикова

„Подходи при използване на информатиката в обработката на старославянския речников фонд“ – уъркшоп на Комисията за старославянски речници към Международния комитет на славистите и Славянския Институт към Чешката академия на науките,
Прага, 04.04.2022

16.12.2021
Der Wortschatz des Lehrevangeliums (Учително евангелие) von Konstantin von Preslav (Projekt КП-06-Н50/2) – презентация на Л. Тасева

Digital Tools and Databases for Slavonic in Development Workshop,
Инсбрук, 16.12.2021

11.11.2021
Двукоренните думи с ино- ‘един’ в семантичен и диахронен план – презентация на Л. Тасева

За думата ал(ъ)кота в Учителното евангелие – презентация на Е. Дикова

ХХV Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура в памет на Петър Динеков и Стефан Кожухаров, София, 11–12.11.2021 г.

27.10.2021
Учителното евангелие на Константин Преславски от катената към хомилията – жанрови особености и трансформации – презентация на Г. Митов (видеозапис, 1:30-1:44)
В търсене на гръцкия източник за Учителното евангелие на Константин Преславски: слова девет и дванадесет – презентация на Д. Котова (видеозапис, 1:44-2:12)
Мисли, ум, сърце и разум: превъплъщенията на гр. διάνοια в някои преводни съчинения от старобългарската книжнина – презентация на И. П. Петров (видеозапис, 1:40-1:58)

Международна конференция „Пътят на Кирил и Методий – пространствени и културно-исторически измерения“, София, 27–29.10.2021 г.

12.10.2021
Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси – Л. Тасева (Плакат)

Лекция в рамките на серията „Всеки втори вторник“ на Института за балканистика с Център по тракология – БАН

20-21.08.2021
De quibusdam elementis artis bene scribendi: Progymnasmata Graeca et EvangeliumDidacticum Constantini Preslavensis (За изкуството да се пише добре: гръцките прогимназми и Учителното евангелие на Константин Преславски) – Г. Митов

Семинар в рамките на
Осмата лятна школа по класически езици, София, 16-24.08.2021)

19.02.2021
Концепцията за двуезични словоуказатели към Учителното евангелие на Константин Преславски в контекста на историческата лексикография – Научен семинар (Програма с линкове към презентациите и снимки)

Преглед на изворовата база за речниците към Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Л. Тасева и Г. Митов

Основни положения в лексикографската концепция за двуезичните словоуказатели към Учителното евангелие на Константин Преславски – презентация на Л. Тасева